සංවිධානාත්මක මධ්‍ය-අවුරුදු කණ්ඩායම් ගොඩනැගීමේ ක්‍රියාකාරකම්

මෑතකදී, යිව් සැන්ඩ්‍රෝ වෙළඳ සමාගම විසින් 2020 මැද භාගයේ සමුළුව පවත්වනු ලැබුවේ 2020 මුල් භාගයේ කාර්යසාධන වර්ධනය පිළිබඳව සවිස්තරාත්මකව විශ්ලේෂණය කිරීම සහ 2020 දෙවන භාගයේ වැඩ කටයුතු අවධාරණය කිරීම සඳහා ය. සියලුම කම්කරුවන් රැස්වීමට සහභාගී වූහ. රැස්වීමේ වාර්තාවට හොඳින් සවන් දී රැස්වීමේ ස්වභාවය ක්‍රියාත්මක කරන්න. සියල්ලන්ටම ඉලක්ක 2021 සඳහා පැහැදිලි සැලැස්මක් ඇති අතර 2021 ඉලක්කය සපුරා ගැනීම කෙරෙහි පූර්ණ විශ්වාසයක් ඇත.


තැපැල් කාලය: අගෝස්තු -19-2020